تکنیک ادامه دادن

تكنيك ادامه دادن
نويسنده: علي اسدي


ايجاد خلاقيت مستلزم شكستن چهارچوب¬هاي قراردادي و مصنوعي شكل گرفته در ذهن است. افراد از طريق شكستن اين چهارچوب¬ها و پاگذاشتن بر فراز اين مرزها مي¬توانند ذهن خود را پرواز داده و چيزهايي را ببينند و بيابند كه از ديد ديگران پنهان ¬مانده¬است.
تكنيك «ادامه دادن» نيز تكنيك شكستن چهارچوب¬هاست. در اطراف ما بسياري از چيزها وجود دارند كه داراي محدوده، چهاچوب و مرز مشخصي هستند. چيزهايي از قبيل: پاكت¬نامه، قاب عكس، روزنامه، بسته¬ي پستي، قفسه¬ي كتاب و...
تا زماني كه كار مرتبط به اين اجسام در چهارچوب و محدوده¬ي مشخص شده¬ برايشان صورت گيرد، با امري طبيعي و عادي رو¬به¬رو خواهيم بود. اما اگر مرز و چهارچوب اين اجسام شكسته شود و عمل مربوطه، به بيرون از اين مرز كشيده شود و ادامه يابد، اتفاقي غيرعادي رخ داده و باعث جلب توجه مخاطب مي¬شود.
علاوه بر اجسام، مي¬توان به اعمال و رفتارهايي نيز اشاره كرد كه انجام آن¬ها در صورتي معني پيدا مي-كند كه فقط در محدوده¬ي معين و مشخص تعيين شده براي آن، صورت پذيرد. در حالي كه اگر اين رفتار خارج از آن مرز و محدوده‌ ادامه پيدا كند، براي مخاطب ايجاد شوك مي¬كند.
كارتونيست مي¬تواند با به¬كارگيري روش ادامه دادن، به خلق كارتون¬هاي خلاقانه بپردازد. براي اين كار، ابتدا بايد ليستي از اجسام و رفتارهاي داراي چهارچوب و مرز را تهيه و پس از آن، تلاش كند كه به بهترين شكل ممكن، چهارچوب¬شكني كند. بدين صورت كه يا چيزي كه درون محدوده¬ي شي است را به بيرون آن نيز سرايت دهد و يا رفتاري كه در يك محدوده¬ي مشخص داراي معني مي¬باشد را به بيرون از آن محدوده بكشاند.
در ادامه براي روشن شدن و درك بهتر بحث، به بررسي مثال¬هايي از تكنيك ادامه¬دادن مي¬پردازيم.
در كارتون شماره¬ي (1) كارتونيست در اثر خود، از بسته¬ي پستي استفاده كرده است. بسته¬ي پستي داراي حدود معيني است و تا زماني كه مُهر اداره¬ي پست بر اين محدوده خورده شود، اتفاقي معمولي و عادي رخ داده است. اما كارتونيست با شكستن مرز بسته¬ي پستي و ادامه دادن مُهرزدن در بيرون از محدوده¬ي آن، نه تنها براي مخاطبين درون اداره¬ي پست، ايجاد تعجب كرده است، بلكه براي مخاطبان اين كارتون نيز شوك به وجود مي¬آورد. كارتونيست با هدفمند كردن مُهرزدن كارمند اداره  پست، به صورتي كه در حال ترسيم يك گل به تصوير كشيده شده، جذابيت اثر خود را بيشتر كرده است.


كارتون شماره ي(1)


 


در كارتون شماره¬ي (2) كاراكتر مرد وارد خانه شده و با يادداشتي از همسر خود مواجه گشته است. اين يادداشت يك يادداشت معمولي نيست. نوشته¬هاي آن نه تنها از چهارچوب كاغذ عبور كرده، بلكه مرز خانه و چند خيابان را نيز در¬نورديده تا به محوطه¬ي ايستگاه مترو رسيده و امضاء شده است. كارتونيست موفق شده با اغراق زياد، علاوه بر ايجاد شوك، خنده را نيز براي مخاطب ايجاد كند.

كارتون شماره (2)


 

راه رفتن زندانيان در حياط زندان به شكل دايره¬اي، عملي است كه فقط در محدوده¬ي زندان، معني دارد و قابل تصور است. بروز اين عمل، بيرون از محدوده¬ي زندان، عملي بيهوده و فاقد معني خواهد بود. در كارتون شماره¬ي (3) كارتونيست با استفاده از روش ادامه¬دادن، اين عمل را به بيرون از زندان نيز سرايت داده و توانسته اثري خلاقانه را پديد بياورد.


كارتون شماره(3)


 


ايجاد سوراخ در كمربند، رفتاري است كه شايد براي ما بسيار معمولي به نظر برسد. اما در كارتون شماره¬ي (4) مي¬بينيم كه ذهن خلاق كارتونيست، از همين عمل به ظاهر معمولي، كارتوني قابل توجه خلق كرده است. كاراكتر اين كارتون با عبور از محدوده¬ي كمربند و ادامه¬دادن عمل سوراخ كردن، توانسته تلنگري بر چهارچوب¬هاي ذهني مخاطب بزند.


كارتون شماره¬ي(4)


 


در كارتون شماره¬ي (5) مي¬بينيم كه كارتونيست با شكستن مرز دريا و عبور دادن كوسه از اين مرز و ادامه دادن حركت كوسه در خشكي، شوك همراه با ترس را براي مخاطب ايجاد كرده است.


كارتون شماره¬ي(5)


 نمونه هاي ديگر از اين تكنيك:


 

 
 

در پايان از خوانندگان اين متن تقاضا دارم در صورتي كه ايراد و اِشكالي بر اين نوشته دارند و يا نكاتي براي درك بهتر و بيشتر اين تكنيك سوژه¬يابي در نظر دارند؛ به ايميل آدرس این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید   ارسال كنند. همچنين در صورتي كه مثال¬هاي كارتوني ديگري علاوه¬بر مثال¬هاي فوق، در آرشيو خود دارند، به اين ايميل بفرستند. پيشاپيش از همراهي شما سپاسگزارم.