کارگاه های تخصصی

Tashkil-3Shanbeha-02

کارگاه‌های هفتگی خانه کاریکاتور، بعد از ظهر سه‌شنبه‌های دوم و چهارم هرماه در خانه هنر مندان اصفهان برگزار می‌شود

پژوهش و مقالات

معرفی تکنیک ادامه دادن / نوشته علی اسدی 

مقاله کامل را بخوانید

نیمروز 35، را از دکه های مطبوعاتی بخواهید

Cover-Nimrooz-33