کارگاه هفتگی

Tashkil-3Shanbeha-02

کارگاه های هفتگی خانه کاریکاتور اصفهان، بعد از ظهر هر سه شنبه در خانه هنرمندان اصفهان برگزار می‌شود.

پژوهش و مقالات

معرفی تکنیک ادامه دادن / نوشته علی اسدی

مقاله کامل را بخوانید

اصفهانِ نیمروز 28،ویژه نامه بحران اکنون در سراسر نصف جهان

Cover-Nimrooz-25